Stanovy občanského sdružení Alumni, klub absolventů a přátel VŠCHT Praha

Podle § 6 odstavce 2 zákona číslo 83/1990 Sbírky, ve znění pozdějších předpisů

I. Úvodní ustanovení

Občanské sdružení „Alumni, klub absolventů a přátel VŠCHT Praha“ (dále klub) se sídlem Technická 5, 166 28 Praha 6 je dobrovolným sdružením absolventů a zaměstnanců Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (dále VŠCHT Praha) a zvolených čestných členů, kteří se chtějí aktivně podílet na propagaci dobrého jména VŠCHT Praha.

II. Členství ve sdružení

 1. Řádným členem klubu se může stát kterýkoliv absolvent bakalářského, magisterského nebo doktorského studia VŠCHT Praha, který má zájem se podílet na jeho aktivitách, a to na základě svého přistoupení za člena sdružení.
 2. Řádným členem klubu se může stát zaměstnanec VŠCHT Praha, který má zájem se podílet na jeho aktivitách, a to na základě svého přistoupení za člena sdružení.
 3. Čestným členem klubu se může na návrh předsedy a výkonné rady stát osoba významným způsobem se podílející na aktivitách a propagaci dobrého jména VŠCHT Praha. Udělení čestného členství oznámí výkonná rada na nejbližší valné hromadě.
 4. Člen klubu má právo podílet se na jeho řízení, je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a hlasovat na ní. Má právo být informován o všech záležitostech sdružení na valné hromadě, nahlížet do dokladů sdružení a může se aktivně podílet na činnosti sdružení.
 5. Člen klubu může kdykoliv vystoupit na základě vlastní písemné žádosti doručené předsedovi sdružení. Člen může být ze sdružení vyloučen na základě návrhu výkonné rady v případě jednání neslučitelného s členstvím klubu.

III. Činnost sdružení

Činnost sdružení je primárně zaměřena na podporu a upevnění pospolitosti mezi absolventy vysoké školy a udržení povědomí jejich sounáležitosti s VŠCHT Praha. Bude toho dosahovat prostřednictvím zapojení absolventů do informačních, společenských a kulturních aktivit, majících za cíl informovat o aktuálním dění na VŠCHT Praha, o pracovním a společenském uplatnění absolventů a o dalších skutečnostech prospěšných pro absolventy a pracovníky VŠCHT Praha.

IV. Orgány sdružení

Orgány sdružení tvoří valná hromada, výkonná rada, předseda a dozorčí rada.

V. Valná hromada

 1. Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení Alumni, klubu absolventů a přátel VŠCHT Praha. K výhradním oprávněním valné hromady patří: a) schvalování stanov a jejich změn b) volba výkonné rady sdružení a dozorčí rady c) schvalování plánu další činnosti, podává návrhy a jedná o nich, d) rozhodování o vyloučení člena, e) rozhodování o zrušení, zániku sdružení, f) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy.
 2. Valná hromada je svolávána minimálně jednou za rok prostřednictvím předsedy sdružení.
 3. Valné hromady se mohou zúčastnit všichni řádní a čestní členové sdružení. Předseda a členové výkonné rady jsou povinni se valné hromady zúčastnit. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i další osoby, a to na základě předchozího souhlasu valné hromady.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná po stanoveném počátku bez ohledu na počet přítomných členů. Každý člen sdružení disponuje jedním hlasem.

VI. Výkonná rada sdružení

 1. Výkonná rada sdružení Alumni, klubu absolventů a přátel VŠCHT Praha je sedmičlenná. Členy výkonné rady jsou předseda, místopředseda, tajemník, čtyři koordinátoři. Členové výkonné rady sdružení, s výjimkou předsedy, jsou voleni valnou hromadou vždy na dobu čtyř let.
 2. Výkonná rada sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady. Výkonná rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Výkonná rada usnesením stanoví okruh záležitostí, v nichž je oprávněn rozhodovat a jménem sdružení i jeho výkonné rady jednat předseda.
 3. Místopředseda přejímá funkci předsedy v případech, kdy předseda není přítomen jednání. Rovněž vykonává funkce a úkoly svěřeny usnesením výkonné rady a je zodpovědný za průběžnou dokumentaci činnosti sdružení.
 4. Tajemník je zodpovědný za finanční hospodaření sdružení. Je povinen poskytovat informace členům sdružení na valné hromadě o otázkách hospodaření sdružení. Na konci roku je povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření sdružení.
 5. Koordinátoři jsou kontaktními osobami pro zájemce o členství ve sdružení. Jsou zodpovědní za evidenci a rozšiřování členské základny.
 6. Výkonná rada se schází dle potřeby. Jednání výkonné rady svolává její předseda nebo místopředseda a to nejméně tři dny před jednáním.

VII. Předseda sdružení

 1. V čele sdružení stojí z titulu své funkce úřadující rektor VŠCHT Praha, pokud je členem sdružení a souhlasí se svým členstvím ve výboru a funkci předsedy. V případě nesouhlasu úřadujícího rektora s vykonáváním funkce předsedy je předseda sdružení volen z členů výkonné rady na své první schůzi. Funkční období předsedy je čtyřleté a shoduje se s funkčním obdobím rektora VŠCHT Praha. Předseda je statutárním orgánem sdružení zastupující sdružení vůči třetím osobám.
 2. Předseda sdružení uskutečňuje usnesení valné hromady. Při řízení záležitostí sdružení je povinen postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
 3. Předseda sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování členů výkonné rady a valné hromady a které mu usnesením svěřila k rozhodování výkonná rada.

VIII. Dozorčí rada

Dozorčí radu volí valná hromada. Dozorčí rada je nejméně tříčlenná. Kontroluje zejména finanční hospodaření sdružení, správu majetku, účetní knihy a doklady a podává o tom zprávu valné hromadě. Dozorčí rada se schází nejméně jedenkrát za rok.

IX. Zásady hospodaření

Zdrojem příjmů sdružení jsou zejména dary, příspěvky, odkazy, podpory, granty. Při svém hospodaření a nakládání s příjmy je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a stanovami.

X. Zánik sdružení

Sdružení zaniká: a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením, b) nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění. V případě zániku sdružení valná hromada určí likvidátora, který veškerý majetek, který zůstane po likvidaci, převede na VŠCHT Praha.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Sdružení Alumni, klub absolventů a přátel VŠCHT Praha bude užívat níže vyobrazené logo.
 2. Občanské sdružení bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra České republiky.
 3. Stanovy sdružení nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra ČR. 4.

Tyto stanovy byly schváleny na schůzi přípravného výboru dne 21. 7. 2008.

Tyto stanovy vstupují v platnost dnem registrace. Registrace provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 27. 8. 2008 pod č. j. VS/1–1/72668/08-R IČO 227 25 580